pozadi 2
FILINGER FILINGER FILINGER FILINGER FILINGER

Panoramatická fotografie výrobní haly

Virtuální 3D prohlídku výrobní halou najdete v nabídce: GALERIE.


FILINGER a.s. - Reklama pro kalendář Liberecka 2008

Get the Flash Player to see this slideshow.

Nabídka | Výroba | LENTON | KARI | Distanc | Doplňky | Bednění | Přísady | VOP | Doprava

PRO-DOMA HUTNÍ  a.s.PRO-DOMA HUTNÍ a.s.
U Stadionu 1114, PSČ 460 06 Liberec 6
tel.: 486 113 304
e-mail: liberec-hutni@pro-doma.cz

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti PRO-DOMA HUTNÍ a.s., Liberec

1. Rozsah platnosti
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále VOP ) upravují prodej zboží, materiálu a výrobků mezi kupujícím a prodávajícím a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, smlouvy o dílo, potvrzené objednávky (dále jen kupní smlouva).
1.2. VOP platí v plném rozsahu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou v kupní smlouvě jinak.
1.3. Prodávající je oprávněn jednostranně tyto VOP změnit. Takto změněnými podmínkami se řídí smlouvy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP. Platné VOP jsou zveřejněny na www stránkách – www.filinger.cz

2. Dodací podmínky
2.1. Kupní smlouva musí vždy obsahovat předmět dodávky ( množství, jakost, rozměr) cenu a platební podmínky, dodací lhůtu a způsob dodání, podpis za každou smluvní stranu.
2.2. V případě dodání zboží na místo určení stanovené kupujícím je kupující povinen zajistit vyložení dodávaného zboží bez zbytečného prodlení. Náklady spojené s čekáním nákladního vozu při nezajištěné vykládce je prodávající oprávněn dodatečně vyfakturovat kupujícímu.
2.3. Převzetí zboží v množství a kvalitě sjednané kupní smlouvou potvrdí oprávněný zástupce kupujícího při vykládce zboží u odběratele podpisem dodacího listu s čitelným uvedením jména.

3. Cena a platební podmínky
3.1. Cena zboží se sjednává dohodou smluvních stran v kupní smlouvě
3.2. Prodávající je oprávněn účtovat kupní cenu dnem, kdy došlo k předání zboží kupujícímu nebo přepravci k přepravě
3.3.  Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dní, pokud se strany nedohodnou jinak.
3.4. Prodávající si vyhrazuje právo vystavit předfakturu, zálohovou fakturu nebo požadovat platbu v hotovosti.
3.5. Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech uzavřených a nerealizovaných kupních smluv s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy.
3.6. Vlastnictví zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího okamžikem zaplacení úplné kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením úplné kupní ceny se rozumí připsání celé částky na účet prodávajícího, případě jejím složením v hotovosti do pokladny prodávajícího.
3.7. Dodání zboží může být podmíněno zaplacením předchozí dodávky, případně úhradou zálohové faktury na novou dodávku. Může také být stanov limit v Kč nebo v množství zboží. V případě překročení tohoto limitu, bude prodávající oprávněn nedodat další dodávku do uhrazení faktur nebo části faktury, tak aby stanovený limit byl dodržen.
3.8. K jednotkové ceně výroby se účtuje příplatek za označení pozice štítkem dle PD. Cena je stanovena ve výši 9 Kč / ks, pokud se strany nedohodnou jinak.
3.9. Na vyžádání prodávající doloží k dodanému zboží inspekční certifikáty, prohlášení o shodě, certifikáty výrobců oceli, Stavebně-technické osvědčení, protokol o výsledku certifikace, zprávy o dohledu nad certifikovaným výrobkem. Za tyto doklady bude účtován poplatek ve výši 20 Kč za jeden list formátu A4 v elektronické nebo tištěné podobě.

4. Přeprava
4.1. Přepravu zboží zajistí prodávající, jestliže nebude dohodnuto jinak. Dopravné bude účtováno dle platného ceníku.
4.2. Při nevyužití dohodnuté ložné ( u zvlášť neskladného zboží) nebo hmotnostní kapacity vozidla je prodávající oprávněn doúčtovat vzniklé náklady za nevyužité vozidlo za sazby dle ceníku. Zpravidla se jedná o částku 500 Kč / t pod minimální vytížení vozidla.
4.3. Předpokladem pro uskutečnění dodávky je sjízdná silnice vhodná pro přepravu těžkých nákladů.

5. Výroba výztuže
5.1. Po podepsání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo je kupující povinen předat prodávajícímu výkresovou dokumentaci a termínový plán. Přesné dodací termíny jednotlivých částí zakázky je kupující povinen sdělit nejméně 5 pracovních dnů před očekávaným datem dodání, pouze v písemné formě. Správnost výkresové dokumentace neprověřujeme.
5.2. Při požadavku dodání výztuže do 48 hodin na stavbu, bude účtován tzv. expresní příplatek ve výši 0,90 Kč / kg, pokud se strany nedohodnou jinak.
5.3. Za zpracování profilů 6 mm a 8 mm bude účtován příplatek ve výši 0,90 Kč /kg, pokud se strany nedohodnou jinak.
5.4. Jakékoliv změny ve výkresové dokumentaci nebo v objednávaném množství materiálu je akceptováno pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseno zodpovědným zástupcem obou stran.
5.5. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu vícenáklady, které vzniknou vinou kupujícího – jedná se zejména o náklady , které by vznikly na základě chyb, dodatečných změn nebo nejasností ve výkresové dokumentaci.
5.6. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s právem kupujícího zmenšit kdykoliv v průběhu provádění díla jeho rozsah (méně práce). V takovém případě nemá prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti se zmenšením rozsahu díla. Kupující je však povinen uhradit prodávajícímu cenu, která byla dohodnuta v kupní smlouvě za materiál, který byl určen na vyjmutou část díla. Zaplacením ceny zboží se tento stává majetkem kupujícího.

6. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
6.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží dle průvodních dokladů.
6.2. U zjištěných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, co vadu zjistil, nejpozději do 10-ti pracovních dnů od dodání zboží. Zjištěné rozdíly v množství nemohou být předmětem reklamace.
6.3. Při dodávkách betonářské výztuže, lze zboží reklamovat pouze do doby zahájení betonářských prací.
6.4. Místem plnění je vždy místo, ve kterém jsou tyto výkony podle kupní smlouvy prováděny. Po předání zboží kupujícímu nebo kupujícím pověřené třetí straně – především dopravci – neručíme za ztrátu nebo poškození materiálu.
6.5. Reklamace musí mít vždy písemnou formu a musí být doložena doklady prokazující její oprávněnost.
6.6. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly reklamovaného zboží na místě zjištění, a to za přítomnosti odpovědného zástupce kupujícího.
6.7. Při oprávněnosti reklamace může být, dle dohody obou stran, poskytnuta sleva z ceny, reklamovaná vada může být odstraněna opravou nebo výměnou za bezvadné zboží.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Uzavřením kupním smlouvy pozbývají veškerá jednání a korespondence vztahující se k obsahu kupní smlouvy, právní důležitost.
7.2. Změny, doplnění a dodatky kupní smlouvy jsou platné jen tehdy, jestliže jsou uzavřeny písemnou formou a jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.3. Místo soudu je dané dle místa příslušnosti prodávajícího.
7.4. Právní vztahy neupravené VOP ani kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Platnost : od 1.1.2014


tisk Tisk stránky

FILINGER - paticka